پیاده سازی فرایندها و رویه های کسب و کار بر بستر فن آوری اطلاعات، سال هاست که به عنوان یک الزام برای پیشرو بودن کسب و کار ها در صنعتی که در آن فعال هستند شناخته می شود.

عمده ی شرکت های فعال در حوزه ی IT، در انطباق صحیح نیازهای فرایندی کسب و کارها بر بستر های IT، دچار ضعف هستند عمده ی این ضعف را می توان به علت وجود شکاف بزرگی که بین آنچه در دانشگاه ها آموزش داده می شود و آنچه در کسب و کارها مورد نیاز است جستجو کرد.

ما در سیستم های یکپارچه ی پارس تلاش کرده ایم که با بهره گیری از تجربه به دست آمده در سال های متمادی فعالیت در صنعت IT، آموزش های داخلی، یادگیری مستمر سازمانی و ارتباط مستمر با مشتریان جهت شناسایی تغییرات در نیازمندی ها، این انطباق را به سطح مطلوب تری برسانیم

در سیستم های یکپارچه پارس تلاش کرده ایم که صرفا بر یک بستر و پلت فرم فعالیت نکنیم و با شناخت کامل هر زیرساخت و دانستن نقاط ضعف یا قوت آن، راهکار مناسب را به مشتریان ارائه کنیم.